20.11.2023

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от името на всички членове на ОИК-Ботевград  /мандат 2023 – 2027 година/

 

Ние – членовете на ОИК – Ботевград /мандат 2023 – 2027 година/, при и по повод работата си за организирането и провеждането на изборите за общински съветници и за кметове от 29 октомври 2023 година, както и отчитането на резултатите от тях, винаги сме се ръководили от разпоредбите на ИК и Решенията на ЦИК.

Това направихме и на 13.11.2023 година, когато след изследването на действителната фактическа обстановка при и по повод непресъствието на две дами от новоизбраните общински съветници на първото свикано заседание на Общински съвет – Ботевград на 09.11.2023 година, постановихме нашето Решение №210 от 13.11.2023 година, което е изцяло съобразено с Решение №2865-МИ от 04.11.2023 година на ЦИК. Изрично в т.2 от това решение на ЦИК е посочено, че „ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагане на клетва, следва ИЗРИЧНО ДА ЗАЯВИ ТОВА С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ пред общинската избирателна комисия.“

Водени от насоките, при които работим ще се съобразим и с Решение №2900 – МИ от 16.11.2023 година на ЦИК.

28.10.2023

Съобщение

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027/ напомня на заинтересованите, че хората с увреждания, които имат нужда от организиран транспорт, за да  могат да упражнят изборното си право,

следва да се обадят на телефони - 0723 69-150 или 0723 69-144.  Съгласно заповед на кмета на община - Ботевград и Решение на ОИК-Ботевград, 10 СИК, находяща се в град Ботевград,

фоайе на читалище "Христо Ботев", е определена за секция, в която могат да гласуват хората с увреждания.

19.10.2023

Приемна на ОИК - Ботевград

ОИК - Ботевград уведомява всички заинтересувани, както и участниците в изборния процес, че в периода от 21.10.2023 г. до 28.10.2023 г. (включително) поради организационно-техническа подготовка на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. ПРИЕМНАТА на комисията ще бъде в кабинет №2, на етаж 1, с вход към зала "Ботевград", находяща се в сграда на общинска администрация - Ботевград, пл. "Освобождение" №13.

В този период комисията ще отговаря само на мобилния телефон, който е с номер 0885 902 775.

Работното време на комисията остава непроменено всеки ден от 09:00 до 17:00 ч.

06.10.2023

ОБУЧЕНИЕ на членовете на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027г/ ще проведе ОБУЧЕНИЕ на членовете на секционните избирателни комисии на 20.10.2023 /двадесети октомври две хиляди двадесет и трета/ година от 17.00 часа в голямата зала на ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1884", находящо се в град Ботевград, област Софийска, община Ботевград, площад "Освобождение" №21.

ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.  Регистрацията на участниците в обучението започва от 16.30 часа и е до 17.00 часа.

29.09.2023

ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

 

ОИК – БОТЕВГРАД  /мандат 2023-2027 година/ напомня на всички участници в предизборната кампания за избор на общински съветници и за кметове в община – Ботевград, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. на ЦИК и заповед №ОА-480 от 26.09.2023 година на кмета на община-Ботевград,                           

   1.Агитационните материали, в рамките на предизборната кампания, която се открива на 29 септември 2023 г. и приключва в 24:00 часа на 27 октомври 2023 г., се поставят единствено на определените за целта табла, разположени на пл.“Освобождение“,  между магазин “Фреш“ и хотел “Ботевград.   

  Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини САМО след разрешение на собственика или управителя на имота.

  2.Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

  3.По време на предизборната кампания се забранява:

-унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

-публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

-използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

-използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

-използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

-използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

-използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

-провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения,  институции,  държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

-провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

-предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

-предизборна агитация от служители на вероизповеданията;   

-поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването; 

-в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат;  

 4.Кметовете на кметства и кметските наместници определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на съответното населено място.

 5.По решение на ОИК кметът на общината, кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

  В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

 1. В срок до 7  дни след изборния ден, а когато на територията на общината се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

  

24.09.2023

Съобщение - ВАЖНО!

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027г./ НАПОМНЯ, че крайният срок за подаване на предложения за РЕГИСТРИРАНЕ на КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ  е 17.00 часа на 

26.09.2023 година. 

20.09.2023

ВАЖНО съобщение във връзка с регистриране на кандидатски листи!!!

Общинска избирателна комисия - Ботевград /мандат 2023-2027г./ напомня на всички кандидати за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на територията на община Ботевград, че във връзка с изпълнение на разпоредбите на т.19 от Решение 2122-МИ от 29.08.2023г. и Решение 2460-МИ от 18.09.2023г. и проверка на данните на кандидатите е необходимо същите да представят документ за самоличност, от който да е видно адресна регистрация преди 28.04.2023г. включително.

В случай на разминаване в данните за постоянен и настоящ адрес, кандидатите следва да представят удостоверение за настоящ адрес с дата на адресна регистрация.

Ако кандидатите не се регистрират лично, лицето, което внася предложението, следва да представи копие на лична карта на кандидата, заверено „Вярно с оригинала!“ или удостоверение за настоящ адрес /ако е копие, следва да бъде със заверка „Вярно с оригинала!“/.

10.09.2023

Съобщение

ОИК-БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ се представлява от председателя Мария Накова

10.09.2023

Съобщение

ОИК-БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ има избран говорител - зам.председателя Николай Николов

08.09.2023

Съобщение

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ ще проведе първото си заседание

на 09.09.2023 година от 13.00 часа в зала "Христо Ботев", находяща се в сградата

на Община - Ботевград, град Ботевград, площад "Освобождение" №13, партерен етаж 

на  Центъра за административно обслужване /ЦАО/

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

15.10.2023

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, на членовете на СИК се предлага възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение. 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

27.09.2023

Информация относно регистрация на застъпници

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027г./ уведомява партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че от 09.00 часа на 02.10.2023г. до 17.00 часа на 28.10.2023г. ще приема предложения за регистрация на застъпници за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

26.09.2023

Съобщение

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027г./ уведомява партиите, коалициите, местните коалиции, инициативните комитети и представители на местните медии, че на 27.09.2023г. от 18.30ч. в сградата на Общинска администрация Ботевград, гр.Ботевград, пл.Освобождение 13, зала Христо Ботев ще бъде изтеглен жребий за определяне реда за участие в диспутите за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

22.09.2023

Заседание

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ ще проведе заседание

на 22.09.2023 година от 18.30 часа в зала "Христо Ботев", находяща се в сградата

на Община - Ботевград, град Ботевград, площад "Освобождение" №13, партерен етаж 

на  Центъра за административно обслужване /ЦАО/

22.09.2023

Съобщение

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027г./ уведомява всички заинтересувани, че от страна на представляващите вестник "БОТЕВГРАДСКИ ВЕСТИ" са подадени в Комисията Правила за провеждане на предизборна кампания за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година

21.09.2023

Съобщение

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027г/ уведомява, че от страна на "МЕТРОРАДИО" ЕООД /БГ РАДИО/ е изпратена до Комисията информация за условията и цени за платено отразяване на предизборната кампания в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Желаещите могат да се запознаят с изпратената информация и при посещение на Комисията.   

21.09.2023

Съобщение

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027г./ уведомява, че от страна на "РАДИО  1" ЕООД /РАДИО 1/ е изпратена до Комисията информация за условията и цени за платено отразяване на предизборната кампания в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Желаещите могат да се запознаят с изпратената информация и при посещение на Комисията.   

18.09.2023

Ред и условия за предоставяне на време за отразяване на предизборна кампания по ТЕЛЕВИЗИЯ БОТЕВГРАД

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ уведомява всички заинтересовани страни, че в същата са предоставени от СД "БОНЕВ и СЪДРУЖИЕ" - ТЕЛЕВИЗИЯ БОТЕВГРАД реда и условията за предоставяне на време за отразяване на предизборна кампания по ТЕЛЕВИЗИЯ БОТЕВГРАД във връзка с провеждане на Местни избори на 29.10.2023г.

15.09.2023

Предстоящо заседание на ОИК - Ботевград

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ ще проведе заседание

на 18.09.2023 година от 18.30 часа в зала "Христо Ботев", находяща се в сградата

на Община - Ботевград, град Ботевград, площад "Освобождение" №13, партерен етаж 

на  Центъра за административно обслужване /ЦАО/

13.09.2023

Предстоящо заседание на ОИК-Ботевград

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ ще проведе заседание

на 15.09.2023 година от 18.30 часа в зала "Христо Ботев", находяща се в сградата

на Община - Ботевград, град Ботевград, площад "Освобождение" №13, партерен етаж 

на  Центъра за административно обслужване /ЦАО/

11.09.2023

Заседание на ОИК-БОТЕВГРАД

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ ще проведе заседание

на 13.09.2023 година от 18.30 часа в зала "Христо Ботев", находяща се в сградата

на Община - Ботевград, град Ботевград, площад "Освобождение" №13, партерен етаж 

на  Центъра за административно обслужване /ЦАО/

09.09.2023

Работно време на ОИК-Ботевград

Работното време на ОИК-Ботевград е от 09.00 часа до 17.00 часа всеки ден от 10.09.2023 година до една седмица след приключване на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

09.09.2023

ВАЖНО!!!

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ напомня, че в периода от 09.00 на 19.09.2023г. до 17.00 на 26.09.2023г. се приемат заявления за регистрацията на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници, кмет на община  и кметове на кметства, насрочени за 29 октомври 2023 година.

09.09.2023

ВАЖНО!!!

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ напомня, че в периода от 09.00 на 10.09.2023г. до 17.00 на 18.09.2023г. се приемат заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, насрочени за 29 октомври 2023 година.

09.09.2023

Съобщение

ОИК - БОТЕВГРАД /мандат 2023-2027 година/ ще проведе заседание

на 11.09.2023 година от 18.30 часа в зала "Христо Ботев", находяща се в сградата

на Община - Ботевград, град Ботевград, площад "Освобождение" №13, партерен етаж 

на  Центъра за административно обслужване /ЦАО/

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 20.11.2023

  относно: анулиране на Удостоверение №30 от 13.11.2023 година на ОИК-Ботевград, издадено на Мирела Драгомирова Дончева като избрана за общински съветник от квотата на ПП „Движение Гергьовден“

 • № 212 / 13.11.2023

  относно: Предаване на архива на ОИК – Ботевград /мандат 2023-2027 година/ при изтичане на мандата

 • № 211 / 13.11.2023

  относно: Достъпа до книжата на ОИК – Ботевград /мандат 2023-2027 година/, считано от 14.11.2023г. и до края на мандата

всички решения